Zespół Szkół Ekonomicznych w Gorlicach - ZSE Gorlice - Historia szkoły

WAŻNE:

Kategoria: /

Szkoła Ekonomiczna pod nazwą Publiczna Miejska Szkoła Handlowa została założona w 1942 roku. Program ówczesnych szkól handlowych ograniczał się głównie do przedmiotów zawodowych a w ich zakres wchodziły: religia, organizacja i technika handlu, towaroznawstwo, geografia gospodarcza, rachunki kupieckie, księgowość, korespondencja, stenografia, pisanie na maszynie, biurowość, reklama, ćwiczenia cielesne i język niemiecki.

Poza narzuconym programem znaczna część grona prowadziła tajne nauczanie w kompletach po 8 osób według obowiązującego przed wojną programu dla Liceów Ogólnokształcących. Szkoła dobrze spełniała swoje zadania. Społeczeństwo darzyło ją zaufaniem i poparciem. Nauka nie odbywała się całkowicie bez zakłóceń - usiłowano kilkakrotnie wywieźć uczniów na roboty do Niemiec. Dzięki postawie nauczycieli, pracowników szkoły i anonimowych informatorów zdołano zapobiec tej tragedii. Szkołę jednak zamknięto 9 X 1944 roku. Ponownie otworzono szkołę w dniu 17 III 1945 roku zarządzeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie, pod nazwą Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie. Szkoła nie posiadała własnego budynku. Dopiero z pomocą przyszła Szkole Spółdzielnia "JEDNOŚĆ" obecnie Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa "JEDNOŚĆ" w Gorlicach, która po zakupieniu i wyremontowaniu budynku przy ulicy Mickiewicza 22 oddała go szkole w dzierżawę.

Do 1 stycznia 1950 szkoła była prywatna, zdaną pod względem gospodarczym na własną siłę. Od 1 czerwca 1950 roku przyznano jej uprawnienie szkoły państwowej. Obowiązywał w tym czasie następujący cykl kształcenia. Stopień niższy stanowiło 4 letnie Gimnazjum Kupieckie, do którego przyjmowano uczniów po VII klasie Szkoły Podstawowej, ukończywszy je względnie IX klasę szkoły ogólnokształcącej, mogła młodzież zdolna kontynuować naukę w dwu letnim Liceum Handlowym. Pełny zatem kurs z nauki uprawniający do studiów wyższych trwał 6 lat.

Pierwszą maturę przeprowadzono w lutym 1947 roku.

Szkoła kolejno była podporządkowana różnym resortom: Ministerstwu Finansów, Ministerstwu Skupu, Ministerstwu Oświaty. Najtrudniejszym okresem dla Szkoły były lata podporządkowania jej Ministerstwu Finansów i skrócenie jej do trzech lat. Młodociany absolwent nabywał wąską specjalność i jeżeli nie znalazł pracy w wyuczonym zawodzie, trudno mu było znaleźć inne odpowiednie zajęcie. Patronat nad naszą Szkołą w roku 1955 objął Warszawski Centralny Zarząd Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi. Szkołę wyposażono w gabinet fizyczny, salę gimnastyczną, internat, pracownię fotograficzną i powiększono księgozbiór szkoły. W 1967r. oddano do użytku nowy budynek szkoły, który wybudowano głównie z opodatkowania się rodziców i nauczycieli. Z chwilą oddania nowego budynku naukę pobierało w Technikum Ekonomicznym dziennym i wieczorowym, Zasadniczej Szkole Handlowej łącznie 283 uczniów.

Jak wynika z krótkiej biografii Szkoły, wróciliśmy do dobrych tradycji powojennych, otwierając w roku szkolnym 1991/92, Liceum Handlowe.

Praktyczne szkolenie uczniów naszej szkoły odbywa się w przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielczych, prywatnych, instytucjach bankowych, finansowych na terenie Gorlic i w pobliskich miejscowościach. Największą ilość uczniów szkolimy rok rocznie w SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNO-HANDLOWEJ „JEDNOŚĆ” w Gorlicach.

Liczymy na dalszą efektywną współpracę z wszystkimi jednostkami gospodarczymi w zakresie praktycznego szkolenia uczniów.

Zachęcamy wszystkich absolwentów do podtrzymywania kontaktów ze szkołą i wyrażania woli spotkania się po latach w swoim gronie.

Ta strona korzysta z plików cookies, aby zapewnić Ci najlepszą jakość przekazu informacji.