>
Koniec roku szkolnego:  
21.6.2019, 09:00
 -   Do wakacji: 
184 dni 10 godzin 57 minut
Kliknij i obejrzyj materiał na temat szkoły i kierunków

Menu Główne


Mapa Absolwentów ZSE

Współpraca naukowa

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Szkoły Partnerskie

Севастополь, Школа № 3 (Sewastopol, Krym)
Obchodná akadémia, Stará Ľubovňa
Staatliche Fachoberschule und Berufsschule Passau
Stredna priemyselna skola Bardejov
Integrova stredni skola obchodu,  sluzeb a podnikani Ceske Budejovice
Solski Center (Postojna, Słowenia)

Statystyka

Użytkownicy: 21
Nowości: 1276
Linki: 59
gości: 11911646
Odwiedza nas 2 gości
Regulamin Studniówek ZSE Gorlice PDF Drukuj

REGULAMIN STUDNIÓWEK

ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

IM. JANA PAWŁA II W GORLICACH

 

1. Regulamin studniówki Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II jest wewnętrznym zarządzeniem Dyrektora Szkoły, opracowanym przez zespół działający w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, określającym sprawy porządkowe, dotyczące organizacji Studniówki.

 

2. Regulamin jest spójny z prawem oświatowym i Statutem Szkoły.

 

3. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Studniówki.

 

4. Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów i rodziców z Regulaminem.

 

5. Studniówkę organizują rodzice w porozumieniu z Dyrekcją szkoły. Zostaje powołany Komitet Organizacyjny w skład, którego wchodzą przedstawiciele wyłonieni spośród rodziców uczniów klas maturalnych (po 3 osoby z klasy) oraz 1 uczeń reprezentujący daną klasę.

 

6. Komitet Organizacyjny zostaje powołany najpóźniej w listopadzie roku poprzedzającego Studniówkę.

 

7. Uczniowie i Komitet Organizacyjny potwierdzają własnoręcznym podpisem akceptację Regulaminu.

 

8. Studniówka jest uroczystością szkolną wynikającą z tradycji polskiej edukacji.

 

9. Czas rozpoczęcia i zakończenia Studniówki określa Komitet Organizacyjny.

 

10. Organizatorzy Studniówki odpowiadają za wybór lokalu, menu, zespołu muzycznego, kamerzysty, fotografa oraz zaproszeń dla uczniów i kadry pedagogicznej.

 

11. Organizatorzy informują dyrektora szkoły o wyborze lokalu i zasadach zapewnienia warunków gwarantujących bezpieczeństwo uczestnikom studniówki.

 

12. Komitet Organizacyjny odpowiada za organizację imprezy, jej prawidłowy przebieg i bezpieczeństwo uczestników oraz za powiadomienie odpowiednich służb (policja) o miejscu i czasie Studniówki.

 

13. Komitet Organizacyjny sprawuje opiekę nad uczestnikami Studniówki podczas trwania zabawy.

 

14. Uczestnicy zabawy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych

 

15. Uczestnikami Studniówki mogą być:

 

a. Uczniowie i osoby im towarzyszące

 

b. Wychowawcy, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz osoby im towarzyszące

 

c. Rodzice i opiekunowie, w tym organizatorzy imprezy

 

d. Inni zaproszeni goście (np. władze oświatowe, fotograf, kamerzysta)

 

16. Nauczyciele potwierdzają udział w Studniówce (ze względu na koszty imprezy).

 

17. Zasady dotyczące uczniów i osób im towarzyszącym:

 

a. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące zobowiązani są podać wychowawcom (najpóźniej na 7 dni przed studniówką) dane osobowe zapraszanych osób (imię, nazwisko, adres). Dane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nie będą nikomu udostępniane i służą wyłącznie do celów organizacyjnych.

 

b. Uczniowie zapraszający osoby towarzyszące ponoszą odpowiedzialność za ich zachowanie.

 

c. Uczniowie odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez siebie lub osoby przez nich zaproszone.

 

18. Podczas Studniówki obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu zgodnie z art. 14 ust. 1pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 147 poz. 1231).

 

19. Podczas Studniówki obowiązuje całkowity zakaz używania środków odurzających (narkotyki, dopalacze, itp.) zgodnie z ustawa z dnia 24.04.1997 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 1997 nr 75, poz. 468).

 

20. Podczas Studniówki obowiązuje zakaz palenia papierosów poza wydzielonymi przez właściciela lokalu pomieszczeniami.

 

21. Uczestnicy Studniówki naruszający zasady organizacji i przebiegu imprezy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej i karnej. Poniosą oni również ewentualne koszty interwencji służb porządkowych i medycznych.

 

22. Zasady dotyczące wychowawców:

 

a. Wychowawcy powinni mieć przy sobie spis telefonów, umożliwiający kontakt z poszczególnymi rodzicami.

 

b. W przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu wychowawca jest zobowiązany zawiadomić o incydencie rodziców.

 

23. Zasady dotyczące rodziców:

 

a. Rodzice uczniów biorących udział w Studniówce udostępniają wychowawcom numery telefonów, umożliwiające natychmiastowy kontakt z nimi w czasie Studniówki.

 

b. Rodzice zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny powrót do domu.

 

c. Rodzice sprawujący opiekę nad uczniami podczas Studniówki powinni kontrolować przestrzeganie Regulaminu przez uczestników zabawy.

 

24. W przypadku nieakceptowania niniejszego Regulaminu przez Komitet Organizacyjny i uczniów zabawa traci status imprezy szkolnej Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II, zwanej Studniówką, a Dyrektor i grono pedagogiczne nie wyrażają zgody na uczestnictwo w imprezie.

 

 
:: (C) 2018 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Gorlicach
ul. Ariańska 3 38-300 Gorlice.